جزئیات قانون “رتبه بندی معلمان” / ضوابط اثربخشی در تعیین “رتبه بندی” تا ترفیع

[ad_1]

نظام رتبه بندی معلمان که در ماه های اخیر به دلیل ابهامات و بازگشت مسائل به مجلس از سوی شورای نگهبان با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است، در تاریخ 15 اسفند 95 به تصویب شورای نگهبان رسیده است.رئیس مجلس شورای اسلامی شورای مشورتی به دولت ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، از سال 1383 تاکنون سه موضوع مهم اجرایی «رتبه‌بندی»، «ظرفیت‌سنجی» و «نظام حقوق معلمان» با عناوین مختلف از جمله شورای مشورتی اسلامی، رئیس شورای وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی است. آموزش و پرورش مطرح شده است، در مجموع بارها به دولت (آموزش و پرورش) واگذار شده است، اما به طور موثر و کارآمد اجرا نمی شود.

آخرین گام در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۴ بود که کلیات در جلسه علنی ۱۵ خردادماه ۱۳۹۵ مجلس و پس از بررسی به تصویب رسید. دو شورا، گزارش شورای دوم مجلس قرار دارد.

بررسی نهایی لایحه نظام رتبه بندی معلمان 24 آذرماه در شورای شورای اسلامی انجام شد و در نهایت برای تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شد. در نهایت لایحه نظام رتبه بندی معلمان در اوایل اسفندماه برای نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

سرانجام در چند روز گذشته لایحه نظام رتبه بندی معلمان که در شورای مشورتی اسلامی بازنگری شد و به شورای نگهبان بازگشت، به تصویب شورا رسید و به تایید رئیس شورای مشورتی رسید.مشاور مسلم دولت.

بر این اساس، مفاد اجرایی این قانون باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای اداره آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای اداره آموزش و پرورش ارائه شود، کمیته تحقیقات و فناوری تهیه شده است. توسط شورای اسلامی و تصویب هیئت وزیران.

به گزارش ایسنا، متن نهایی قانون نظام رتبه بندی معلمان به شرح زیر است:

که در مقاله 1 این قانون اعلام می دارد که در اجرای جزء (2) بند (الف) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/2013. 1695 و برای افزایش کیفیت فرآیند آموزشی، ارتقای منزلت و منزلت اجتماعی معلمان، ایجاد نظام پرداخت بر اساس تخصص و شایستگی، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی منابع انسانی، توسعه مستمر و سیستماتیک به طور کلی، حرفه ای، حرفه ای و شایستگی آموزشی و کیفیت عملکرد معلمان، افزایش انگیزه و رضایت شغلی و تقویت تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و مستندسازی تحولات بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق با مفاد این قانون.

که در ماده 2 این قانون تعاریف زیر را ارائه می کند:

معلم: به کسانی اطلاق می شود که تنها وظیفه خطیر آنها آموزش دانش آموزان در نظام آموزش عمومی رسمی است. مانند معلمان، دبیران، دانش آموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران واحدهای آموزشی، مراقبین سلامت، نیروهای بهبودی ویژه مدارس، مدیران و معاونان واحدهای آموزشی و پرورشی.

ظرفیت: این ترکیبی از دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های شخصی مبتنی بر تحول اساسی آموزش است که افراد را قادر می‌سازد تا معلمان وظایف مرتبط با کار را با موفقیت انجام دهند.

شایستگی معلم: مجموعه ای از شایستگی های مرتبط با جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های آموزشی) که معلمان برای تقویت و ارتقای شایستگی های لازم مرتبط با فرآیند آموزشی و ارتقای مستمر آن ملزم هستند. حاصل شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

صلاحیت عمومی: مجموعه ای از ویژگی ها و شخصیت فرد اعم از باورها، نگرش ها، باورها و رفتارهای مبتنی بر ارزش ها، نظام های فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام های تربیتی کشور، زمینه ساز کار متعهدانه و متعهدانه. افشای قوانین و مقررات ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی. این شایستگی ها در مسیر خدمت رسانی به ذی نفعان بررسی و تصویب می شود.

شایستگی‌های حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مربوط به تسلط بر فرآیندها و نتایج دانش تخصصی (موضوعات آموزشی)، دانش آموزشی و حوزه‌های دانش دیگر مرتبط با یاددهی-یادگیری، پیشرفت، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط، آخرین مدارک تحصیلی و توانایی علمی بیندیشید و در زمینه ای که انسان باید داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد تحقیق کنید.

شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌های مربوط به کاربرد تلفیقی دانش، نگرش، مهارت‌های حرفه‌ای و آموزشی و رقابت‌پذیری معلمان در پست‌های آموزشی و تربیتی که بر اساس نظام آموزشی استاندارد در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.

تجربهآیا صلاحیت هایی که افراد موضوع بند (1) این ماده در طول سنوات خدمت در زمینه آموزشی و اداری کسب کرده اند مربوط به معلم است یا خیر.

سیستم رتبه بندی معلمان: سیستمی مستقل و ویژه معلمان اداره آموزش و پرورش است که مشتمل بر مجموعه ای از اصول، ضوابط و رویه هایی است که برای تحقق اهداف مندرج در ماده (1) این قانون طراحی و اجرا می شود و بر اساس شئونات اسلامی است. در چارچوب این قانون.

اعطا کردن: سطح دانش، توانایی، مهارت، تجربه، شایستگی و نتایج عملکرد حرفه ای و شخصی معلم بر اساس نتایج فرآیند ارزیابی تعیین می شود.

تبصره: ارزیابی بندهای (1-3) این ماده در مورد اقلیت‌های دینی مجاز در قانون اساسی براساس ضوابط مندرج در بند (ح) ماده (40) قانون حکومت‌داری خواهد بود. 8. / 2007.

که در ماده 3 قانون گفته می شود معلمان بر اساس صلاحیت و تجربه عمومی، تخصص و حرفه خود در رتبه پنج برتر قرار می گیرند: دستیار معلم، مربی معلم، دستیار معلم، دانشیار و استاد.

فرآیند رتبه بندی برای همه معلمان در ماده 4 بدین شرح است: در یکی از ردیف های ماده (3) این قانون و با رعایت مقررات اجرایی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، با اختیارات وصول به دست آمده از ضوابط زیر، اقدام خواهد کرد. به ترتیب اولویت انجام شود:

1- توانایی عمومی

2- صلاحیت حرفه ای

3- صلاحیت حرفه ای

4- تجربه

تبصره: افرادی مشمول لایحه استفاده از کارکنان اداری اداره آموزش و پرورش هستند که به عنوان معلم از طرح ملی طبقه بندی مشاغل معلمی و سوابق آزمایشگاهی آموزش و پرورش استخدام شده اند که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است. جمهوری ایران 26 شهریور 1358 با اصلاحات بعدی. این قانون نیز باید رعایت شود.

که در ماده 5 لازم به تاکید است که احراز درجات بالاتر مستلزم حداقل پنج سال سابقه خدمت در هر رتبه و سایر شرایط مندرج در مقررات اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1- مدت خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در مدارس ابتدایی، استثنایی، مناطق محروم، مرزی، نوبت کاری و اسکان به ازای هر سال کاری سه ماه به صورت تمام وقت در این نقاط کاهش می یابد.

تبصره 2- مدت خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی نخبگی کشور مصوب 1391/11/07 شورای معاونت شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای مدت حداقل سه سال می باشد.

تبصره 3- حداقل سابقه خدمت معلم برای احراز درجات معلمی و استاد معلمی به ترتیب (15) و (21) سال می باشد و از مزایای مندرج در تبصره (1) و (2) این ماده کسر خواهد شد. از این دوره

ماده 6 مقرر می دارد که برای رتبه های موضوع این قانون در تصمیمات جذب معلم یک مرتبه فوق العاده تعیین می شود. ذکر نامنظم برای معلمان با حداقل چهل و پنج درصد (45%) وضعیت دستیار معلم، حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) مربی، حداقل شصت و پنج درصد دانشیار درصد (65%)، دانشیار حداقل هفتاد – پنج درصد (75%) و معلمان حداقل نود درصد (90%) امتیاز کل حق کار و حق کار و کار غیرمنتظره.

تبصره 1- طبقه بندی معلمان بدون برنامه جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان کشوری و حداقل حقوق مندرج در قانون بودجه سنواتی نمی باشد.

تبصره 2 – دولت موظف است کلیه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت دولتی را به سایر مشمولان این قانون به صورت مساوی با سایر کارکنان دولت تخصیص دهد.

تبصره 3- رتبه بندی غیرمنتظره مشمولان این قانون از تاریخ 31 خرداد ماه 1400 اعمال می شود. معلمانی که قبل از این تاریخ بازنشسته شده اند مشمول این قانون نمی شوند.

مستقر قانون هفتم قانون رتبه بندی معلمان به منظور تطبیق صحیح نظام رتبه بندی، شوراهای مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و بخشداری با اجزای زیر تشکیل می شوند:

الف- اعضای کمیته حسابرسی مرکزی:

1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیئت مدیره)

2- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نایب رئیس)

3- رئیس اداره منابع انسانی مرکز برنامه ریزی (دبیر)

4- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

5- دو نفر از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس شورا

6- ارزیابی عملکرد مدیر کل و پاسخگویی به شکایات

7- دو نفر امین و معتمد به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

8- رئیس دانشگاه فرهنگیان

9- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای کمیته حسابرسی استان:

1- مدیر توسعه استان (رئیس شورا)

2- نایب رئیس اداره تحقیقات، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نایب رئیس)

3- مدیر منابع انسانی و اداری (دبیر)

4- یکی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/بخش/بخش به انتخاب ناظر.

5- دو نفر صادق و قابل اعتماد به انتخاب مدیر کل

6- نماینده آموزش و پرورش استان با رئیس اداره امور خارجه.

7- رئیس اداره حراست.

8- مدیران عملکرد را ارزیابی کرده و به شکایات پاسخ می دهند

9- مدیر تاسیسات دانشگاه فرهنگیان

ج- عضو کمیته حسابرسی شهرستان/منطقه/بخش/بخش:

1- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/بخش/بخش (رئیس شورا)

2- معاون توسعه و پشتیبانی مدیریت (معاون رئیس جمهور)

3- کارشناس اداری و سازمانی (دبیر)

4- نماینده آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/منطقه و نماینده دولت استان.

5- یکی از مدیران واحد آموزشی به انتخاب هیأت مدیره.

6- دو نفر امین و معتمد با انتخاب رئیس هیئت مدیره.

7- کارشناس امنیت

8- ارزیابی کارشناسی

بر اساس ماده 8 این قانون، معلمانی که امتیاز لازم جهت ارتقاء به یکی از درجات موضوع این قانون را کسب کرده باشند، هر سه سال یکبار مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند. اگر امتیاز لازم برای حفظ رتبه خود را در ارزیابی مجدد کسب نکنند، به دلیل تعداد امتیازات کسب شده به رتبه های پایین تر تنزل پیدا می کنند. دو تنزل رتبه از حوزه آموزش و فرهنگ خارج می شود.

همچنین بر اساس ماده 9مفاد اجرايي اين قانون ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان استخدامي و دو نفر از اعضاي آموزش و پرورش، تحقيقات و فناوري آموزش و پرورش انجام مي‌شود. کمیته شورای مشورتی اسلامی انتخاب کمیته (به عنوان ناظر) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.