محورهای کنفرانس

 • مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی

   • معرفت شناسی سیستم های اطلاعاتی
   • هستی شناسی سیستم های اطلاعاتی
   • جایگاه انسان در سیستم های اطلاعاتی
   • چالش های نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی
   • چالش های انطباق پذیری نظریه های سایر علوم در سیستم های اطلاعاتی
   • چارچوب و گونه شناسی نظریه ها در سیستم های اطلاعاتی
   • هویت نظری و کاربردی سیستم های اطلاعاتی
   • نقش نظریه در ایجاد و تحکیم هویت مستقل سیستم های اطلاعاتی
   • اخلاق در سیستم های اطلاعاتی
   • حریم خصوصی و سیستم های اطلاعاتی
   • فرهنگ و سیستم های اطلاعاتی

 • توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • رویکردها و متدولوژی های نوین توسعه سیستم های اطلاعاتی در محیط های پیچیده و پویا
   • گونه شناسی روش های تکاملی، مشارکتی و چابک در توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • توسعه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر علم طراحی
   • روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی متن باز و مبتنی بر سرویس
   • جایگاه تعامل انسان و کامپبوتر در توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • روش های برون سپاری توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • جنبه های مرتبط با مهندسی نیازمندی ها در سیستم های اطلاعاتی
   • جنبه های مرتبط با پیاده سازی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
   • عوامل موثر بر استفاده، پذیرش و اشاعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها
   • روش ها و تکنیک های ارزیابی در توسعه سیستم های اطلاعاتی
   • عوامل سازمانی و اجتماعی موثر بر موفقیت و شکست سیستم های اطلاعاتی
   • توسعه سیستم های اطلاعاتی بزرگ و پیچیده

 • معماری و حاکمیت سیستم های اطلاعاتی
   • برنامه ریزی و سیاست گذاری سیستم های اطلاعاتی در سطح ملی
   • حاکمیت سازمانی و ملی سیستم های اطلاعاتی
   • چارچوب های معماری
   • همراستایی استراتژیک سیستم های فناوری اطلاعات و کسب و کار
   • برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان
   • معماری اطلاعات
   • معماری فنی سیستم های اطلاعاتی (لایه واسط کاربر، لایه کاربرد و لایه داده ها)
   • معماری زیرساخت ارتباطی (شبکه)
   • مدیریت عملیات (پشتیبانی، تعمیر، تغییر و تنظیم سیستم های اطلاعاتی)
   • پارادایم های رایانشی (از سیستم های اشتراک زمانی تا رایانش ابری)
   • آینده سیستم های اطلاعاتی
   • معماری سیستم های سازمانی خاص

 • کسب و کار و تجارت الکترونیکی
   • ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و روانشناسانه موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • چالش ها در حوزه تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • عوامل موثر بر پذیرش، استفاده و اندازه گیری اثرات تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • معیارهای ارزیابی استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی
   • مدل های کسب و کار جدید تجارت الکترونیکی (مدلهای جمع سپاری، پلتفرم های چند وجهی، اقتصاد اشتراکی و همکارانه، تجارت اجتماعی، مدل های تفکیکی، دنباله دار و باز)
   • روندهای فناورانه نوین موثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
   • توسعه کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) و کارآفرینی دیجیتال
   • رفتار مصرف کننده آنلاین در تجارت الکترونیکی
   • بازارگاه های الکترونیک بین بنگاهی و شبکه های همکاری
   • نوآوری، خلق ارزش و تحول کسب و کارها در بستر تجارت الکترونیکی
   • سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی سیار در تجارت الکترونیکی
   • دولت الکترونیکی و سیار

 • مدیریت دانش
   • استراتژی های مدیریت دانش
   • سازوکارهای مدیریت دانش
   • مسائل حقوقی و قانونی مدیریت دانش
   • مسائل اخلاقی مدیریت دانش
   • روش شناسی پژوهش های مدیریت دانش
   • روش شناسی توسعه مدیریت دانش در سازمان ها
   • حاکمیت دانش
   • ارزیابی عملکرد و موفقیت مدیریت دانش
   • آینده پژوهش های مدیریت دانش
   • آینده سیستم های مدیریت دانش
   • مدیریت دانش فرایندگرا
   • مدیریت دانش اجتماعی
   • مدیریت دانش سیار
   • مدیریت دانش پروژه

 • پشتیبانی تصمیم و هوشمندی کسب و کار
   • علوم تصمیم و سیستم های اطلاعاتی      
   • سیستم های پشتیبان تصمیم گیری     
   • تحلیل های کسب و کار         
   • هوش کسب و کار    
   • داده کاوی و متن کاوی    
   • کیفیت داده    
   • وب کاوی و هوش وب     
   • داشبوردهای سازمانی     
   • بهینه سازی سیستم های اطلاعاتی    
   • روند داده های بزرگ    
   • روش های تحلیل داده های بزرگ    
   • تحلیل های مبتنی بر موبایل     
   • تحلیل های مبتنی بر شبکه های اجتماعی    
   • عامل های هوشمند و پشتیبانی تصمیم    
   • هوش تجاری و مدیریت عملکرد
   • پردازش تحلیلی برخط

 • سیستم های سازمانی
   • سيستم هاي بین سازمانی
   • يكپارچه سازي سيستم هاي سازمانی
   • سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
   • سیستم های مدیریت زنجیره تامین
   • سیستم های مدیریت روابط مشتریان
   • سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار
   • نگهداری و توسعه سیستم های سازمانی
   • سيستم هاي سازمانی تحت ابر

 • مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت استراتژیک پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   • روش ها و تکنیک های انتخاب پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • متدولوژی های مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت ریسک پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت ارتباطات و ذینفعان پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت منابع انسانی پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت کیفیت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت منافع پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت طرح و سبد پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   • ارزیابی موفقیت و عملکرد پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • یادگیری و درس آموخته ها در محیط های پروژه ای
   • حاکمیت پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   • مهارت ها و شایستگی های مدیران پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • دفاتر مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
   • مدیریت برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی
   
 • یادگیری الکترونیکی
   • مدل های کسب و کار یادگیری الکترونیکی
   • متدولوژی های یادگیری الکترونیکی با تاکید بر رویکرد تلفیفی
   • پرتال ها و سیستم های مدیریت یادگیری الکترونیکی
   • فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی
   • مدیریت تولید محتوای الکترونیکی
   • دوره های باز آنلاین انبوه
   • روش ها و تکنیک های ارزیابی یادگیری الکترونیکی
   • مدیریت مراکز حرفه ای و دانشگاهی یادگیری الکترونیکی
   • یادگیری الکترونیکی سازمانی
   • کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش و یادگیری
   • فرهنگ یادگیری الکترونیکی
   • مالکیت معنوی و یادگیری الکترونیکی
   • شبکه های اجتماعی یادگیری
   • یادگیری سیار

 • سیستم های اطلاعاتی و رسانه های اجتماعی
   • مدل های اطلاعاتی در رسانه های اجتماعی
   • استراتژی های رسانه های اجتماعی
   • نیت و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی
   • رسانه های اجتماعی سیار
   • جمع سپاری، تشریک مساعی و حل مساله با رسانه های اجتماعی
   • موفقیت و عملکرد رسانه های اجتماعی
   • فرهنگ و رسانه های اجتماعی
   • رسانه های اجتماعی: چالش ها و فرصت ها
   • رسانه های اجتماعی و انبوهی اطلاعات
   • رسانه های اجتماعی و هویت آنلاین
   • رسانه های اجتماعی سازمانی
   • تحلیل رسانه های اجتماعی
   • پویایی ها و روند تکامل رسانه های اجتماعی
   • هوشمندی رسانه های اجتماعی