خدمات
•  داوری مقالات ارسال شده و درج کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس.
•  برگزاری نخستین جایزه تحول دیجیتالی و اهدای جوایز به افراد و سازمان های برگزیده دیجیتالی
•  اهداء بسته کنفرانس شامل لوح فشرده مجموعه مقالات کامل، هدایای کنفرانس و حامیان
•  اهداء تندیس و لوح تقدیر کنفرانس به مقالات برگزیده
•  ارائه خدمات متنوع برای حامیان مالی و معنوی کنفرانس (در منوی حمایت و مشارکت در کنفرانس درج گردیده است)
•  ارائه گواهی پذیرش، چاپ و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان