مسئولین
دکتر طهمورث حسنقلی پور

دکتر طهمورث حسنقلی پور
رییس شورای سیاستگذاری

دکتر امیر مانیان

دکتر امیر مانیان
ریاست کنفرانس

دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی
دبیر علمی

دکتر محمد علی شاه حسینی

دکتر محمد علی شاه حسینی
دبیر اجرایی

مهندس رضا  سرخوش

مهندس رضا سرخوش
دبیر صنعت