دکتر محمدحامد جعفرزاده (بخش اول)
دکتر محمدحامد جعفرزاده (بخش اول) مصاحبه با دکتر محمدحامد جعفرزاده عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران