پادکست: دکتر ابوذر عرب سرخی
پادکست: دکتر ابوذر عرب سرخی مصاحبه دکتر ابوذر عرب سرخی  ، مدیر گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات