پادکست : دکتر ندا عبدالوند (بخش دوم)
پادکست : دکتر ندا عبدالوند (بخش دوم) مصاحبه دکتر ندا عبدالوند عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا (س)