پادکست: دکتر ابوذر عرب سرخی - بخش دوم
پادکست: دکتر ابوذر عرب سرخی - بخش  دوم مصاحبه دکتر ابوذر عرب سرخی  ، مدیر گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات