پادکست : دکتر ندا عبدالوند
پادکست : دکتر ندا عبدالوند مصاحبه دکتر ندا عبدالوند عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا (س)