پادکست: دکتر علیرضا حسن زاده
پادکست: دکتر علیرضا حسن زاده مصاحبه دکتر علیرضا حسن زاده  ، مدیر گروه رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس