پادکست: دکتر ابوذر عرب سرخی - بخش اول
پادکست: دکتر ابوذر عرب سرخی - بخش اول مصاحبه دکتر ابوذر عرب سرخی  ، مدیر گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات