سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور حامي معنوي كنفرانس
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور حامي معنوي كنفرانس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی حمایت معنوی می نماید.